قیمت دامنه

com. 1 سال 380،000 ریال
net. 1 سال 510،000 ریال
org. 1 سال 470،000 ریال
ir. 1 سال 80،000 ریال
bz. 1 سال 460،000 ریال
info. 1 سال 470،000 ریال
ws. 1 سال 930،000 ریال
name. 1 سال 400،000 ریال
us. 1 سال 360،000 ریال
bz. 1 سال 1،800،000 ریال
tv. 1 سال 1،050،000 ریال
cc. 1 سال 1،150،000 ریال
me. 1 سال 880،000 ریال
co. 1 سال 1،200،000 ریال
in. 1 سال 450،000 ریال
asia. 1 سال 600،000 ریال
mobi. 1 سال 700،000 ریال
company. 1 سال 700،000 ریال
center. 1 سال 700،000 ریال
zone. 1 سال 1،050،000 ریال
gallery. 1 سال 700،000 ریال

دامنه های رایگان

دامنه های زیر بر روی پکیج های ایتروز به صورت رایگان در سال اول ارائه می گردد.