قیمت دامنه

com. 1 سال 500،000 ریال
net. 1 سال 690،000 ریال
org. 1 سال 630،000 ریال
ir. 1 سال 60،000 ریال
bz. 1 سال 610،000 ریال
info. 1 سال 620،000 ریال
ws. 1 سال 930،000 ریال
name. 1 سال 650،000 ریال
us. 1 سال 620،000 ریال
bz. 1 سال 1،400،000 ریال
tv. 1 سال 1،740،000 ریال
cc. 1 سال 1،510،000 ریال
me. 1 سال 1،100،000 ریال
co. 1 سال 1،570،000 ریال
in. 1 سال 760،000 ریال
asia. 1 سال 950،000 ریال
mobi. 1 سال 870،000 ریال
company. 1 سال 910،000 ریال
center. 1 سال 910،000 ریال
zone. 1 سال 1،370،000 ریال
gallery. 1 سال 1،190،000 ریال

دامنه های رایگان

دامنه های زیر بر روی پکیج های ایتروز به صورت رایگان در سال اول ارائه می گردد.