قیمت دامنه

com. 1 سال 850،000 ریال
net. 1 سال 1،200،000 ریال
org. 1 سال 1،100،000 ریال
ir. 1 سال 70،000 ریال
bz. 1 سال 1،100،000 ریال
info. 1 سال 1،100،000 ریال
ws. 1 سال 2،200،000 ریال
name. 1 سال 950،000 ریال
us. 1 سال 850،000 ریال
bz. 1 سال 1،930،000 ریال
tv. 1 سال 3،000،000 ریال
cc. 1 سال 2،350،000 ریال
me. 1 سال 1،700،000 ریال
co. 1 سال 2،500،000 ریال
in. 1 سال 1،050،000 ریال
asia. 1 سال 1،400،000 ریال
mobi. 1 سال 1،500،000 ریال
company. 1 سال 1،600،000 ریال
center. 1 سال 1،600،000 ریال
zone. 1 سال 2،200،000 ریال
gallery. 1 سال 1،600،000 ریال

دامنه های رایگان

دامنه های زیر بر روی پکیج های ایتروز به صورت رایگان در سال اول ارائه می گردد.