آمار تعداد سایت های فارسی از نظر تعداد سایت , تعداد صفحه و تکنولوژی سایت های فارسی . طبق آمارهای ارائه شده وزارت ارتباطات ۱۵ هزار وب سایت فارسی در فضای مجازی در حال فعالیت هستند و از فعالیت آنها ۱۲ میلیون صفحه فارسی در فضای مجازی منتشر شده. بیشترین سهم ۷۵ درصد انتشار مطالب فارسی را وب سایت های خبری تشکیل داده اند که از مجموع مطالب منتشر شده تنها ۴ میلیون آن طبقه بندی شده است.

بررسی آماری سایت های فارسی حاکی از آن است ۵۰ درصد سایت های فارسی از تکنولوژی استاتیک و ۵۰ درصد داینامیک می باشند.

آمار تعداد سایت های فارسی

آمار تعداد سایت های فارسی

منبع » وبلاگ ایتروز