طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا, مارک یا برند ( به انگلیسی brand) یک نام, عبارت,طرح,نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده خدمات یا فروشنده محصولی خاص باشدکه به وسیله آن از دیگر محصولات و یا خدمات مشابه متمایز می گردد.

برند چیست؟

عنوان قانونی برای برند,نشان تجاری است. برند مجموعه گره های ذهنی یا تداعیات کارکردی, احساسی, عقلی و مزیت هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده است. مزایا و فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع خواهد شد.

منبع » وبلاگ ایتروز