بارگذاری قالب شامل تمامی قالب های سایت ایتروز و دارای یک هفته پشتیبانی رایگان می باشد. نسخه های رایگان شامل یک هفته پشتیبانی رایگان نمی باشند.