درج محتوا در سایت توسط تیم ایتروز شامل نوشته (در فایل ورد) , عکس , ویدئو و لینک. هزینه شامل 10 صفحه می باشد.